Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden:de onderhevige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Shuttersdiscount.nl, handelend onder Salfischberger interiors. Adres: Siloweg 128, 5222 BM’s, ‘s-Hertogenbosch, info@shuttersdiscount.nl, KvK: 17232246.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst die betrekking heeft op de levering van zaken en/of het verrichten van diensten door of namens Salfischberger Interiors, Siloweg 128, 5222 BM’s Rosmalen aan een wederpartij (hierna ‘afnemer’ genoemd), voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
 9. Voorwaarden van een door Salfischberger Interiors ingeschakelde tussenpersoon (‘dealer’) zijn alleen van toepassing op de overeenkomst tussen Salfischberger Interiors en de wederpartij als deze niet strijdig zijn met de voorwaarden van Salfischberger Interiors Bij twijfel over de vraag of er sprake is van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van Salfischberger Interiors.
 • Voorwaarden van een afnemer zijn alleen van toepassing als deze niet strijdig zijn met de voorwaarden van Salfischberger Interiors Bij twijfel over de vraag of er sprake is van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van Salfischberger Interiors

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 13. Het risico van de goederen gaat over op afnemer op het moment van levering.
 14. Salfischberger Interiors, is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. Op de afnemer rust een afnameplicht. Kleine tekortkomingen heffen de plicht tot afname niet op.
 • Neemt afnemer goederen, die Salfischberger Interiors voor levering aanbiedt niet af en is de reden hiervoor niet gelegen in een aan Salfischberger Interiors toe te rekenen omstandigheid, dan gaat het risico op het moment van aanbieding over en komen alle kosten en schade, die Salfischberger Interiors door de niet-afname maakt, respectievelijk lijdt, voor rekening van afnemer.
 • De eigendom van goederen gaat pas op afnemer over indien de prijs voor alle goederen inclusief de prijs voor eventuele montage en/of inbedrijfstelling, volledig is betaald. Bij niet tijdige, volledige betaling is Salfischberger Interiors gerechtigd de goederen zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen.
 • Afnemer is bevoegd de goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Afnemer mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust echter niet bezwaren met zekerheidsrechten.
 • Salfischberger Interiors is niet gehouden tot enige vrijwaring van aansprakelijkheid van afnemer als houdster van de zaak.
 • Mocht er na oplevering van de montage en de shutters een derde partij of consument aanpassingen, verbeteringen of dergelijke handelingen aan de shutters of de staat van montage aanbrengen vervalt de garantie op kwaliteit en montage van het product.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

1a    Uitzondering: Het herroepingsrecht is niet van kracht/toepassing op onze maatwerk shutters, en de mede geleverde diensten (inmeten en montage). Hierbij gaat het om op maat en gepersonaliseerde shutters tot op de millimeter ingemeten en geproduceerd die niet uit standaard onderdelen bestaat(n).

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 3. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Prijzen zijn gebaseerd op levering en uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende gewone werkuren bij Salfischberger Interiors. Alle prijzen zijn exclusief vervoer en BTW, tenzij anders overeengekomen.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 6. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 7. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 9. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Een leveringstermijn vangt aan op de dag nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen. De overeenkomst is definitief tot stand gekomen indien Salfischberger Interiors een bevestiging van de offerte, per e-mail of middels een door afnemer ondertekende offerte, en een aanbetaling van 50% van de totale order heeft ontvangen. Salfischberger Interiors verricht geen meetwerkzaamheden zolang de plaats waar de goederen moeten worden gemonteerd nog niet is opgeleverd.
 9. Indien betaling vooraf is overeengekomen, geldt als extra vereiste voor de aanvang van de leveringstermijn de ontvangst van de overeengekomen betaling.
 10. Leveringstermijnen gelden als streeftermijnen. Van termijnoverschrijding is pas sprake wanneer Salfischberger Interiors als gevolg van een voor haar rekening komende omstandigheid niet of niet ten volle presteert binnen een door afnemer schriftelijk gestelde, redelijke nadere termijn. Bij vertraging in de uitvoering van de overeenkomst wegens afnemer toe te rekenen omstandigheden, wordt de leveringstermijn met zoveel dagen verlengd als Salfischberger Interiors redelijkerwijs nodig heeft om de ontstane vertraging ongedaan te maken.
 11. Schade, waaronder extra kosten of rentederving, die Salfischberger Interiors door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst wegens voor rekening van afnemer komende omstandigheden lijdt, komt voor rekening van afnemer en dient na opgave door Salfischberger Interiors direct te worden vergoed.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Betaling dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de factuurdatum plaats te vinden door bijschrijving op een bank- of girorekening van Salfischberger Interiors zonder aftrek van kosten of een korting. Orders worden slechts in bestelling genomen na een aanbetaling van 50% van het totale orderbedrag.
 5. Verrekening met vorderingen op Salfischberger Interiors is niet toegestaan, tenzij het een uitdrukkelijk en schriftelijk door Salfischberger Interiors erkende vordering betreft.
 6. Bij niet tijdige betaling is afnemer direct in verzuim en is hij, onverminderd eventuele andere rechten van Salfischberger Interiors ten aanzien van niet tijdige betaling, vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling over de achterstand een direct opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd. Vervallen rente draagt na één jaar eveneens rente. Alle kosten met betrekking tot een eventuele (buiten)gerechtelijke incasso komen voor rekening van afnemer en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag.
 7. Heeft Salfischberger Interiors redelijke grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichting door afnemer, bijvoorbeeld door een naderende surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, stillegging, liquidatie, eerdere niet tijdige betalingen e.d., dan kan Salfischberger Interiors alsnog volledige contante betaling vooraf of bij levering verlangen. Wordt deze betaling geweigerd dan kan Salfischberger Interiors naar haar keuze de uitvoering van haar verplichtingen opschorten dan wel de betreffende overeenkomst ontbinden. Deze bepaling laat het recht van Salfischberger Interiors op schadevergoeding onverlet.

Artikel 13 – Tekortkomingen, herstel

 1. a. Salfischberger Interiors verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde goederen en de daarbij behorende werkzaamheden indien afnemer aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan Salfischberger Interiors toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage en/of assemblage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. Salfischberger Interiors bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen, bijvoorbeeld: reparatie, vervanging en/of heruitvoering van het werk. Bij het verhelpen van tekortkomingen geldt dat de tekortkoming afnemer binnen twaalf maanden na de datum van fabricage van het geleverde/gemonteerde/geassembleerde goed bekend is geworden en vervolgens binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan Salfischberger Interiors is gemeld.Na het verstrijken van de termijn van twaalf maanden rust er op Salfischberger Interiors geen herstelplicht meer. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt geheel wanneer Salfischberger Interiors niet de volledige medewerking krijgt bij het onderzoek naar een tekortkoming en/of bij het uitvoeren van het herstel en wanneer herstelwerkzaamheden zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Salfischberger Interiors door anderen zijn verricht.c. Salfischberger Interiors is altijd gerechtigd herstelwerkzaamheden uit te voeren. Slaagt Salfischberger Interiors hierin echter niet binnen een redelijke termijn, dan heeft afnemer recht op een vermindering van de (koop)prijs van het desbetreffende goed of de desbetreffende dienst overeenkomstig de mindere waarde van dat goed of die dienst. Kan gehele of gedeeltelijke handhaving van de desbetreffende overeenkomst in redelijkheid niet van afnemer worden verlangd, dan kan deze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. Salfischberger Interiors werkt met  een natuurproduct. Schade als kromtrekken en bloeden zijn helaas ondanks grondige kwaliteitscontrole nooit uit te sluiten. Salfischberger Interiors zal service aanbieden maar kan hierin redelijkerheidshalve geen verantwoordelijkheid voor worden ten laste gelegd.
 3. De garantie op onze lindehouten shutters is geldig voor een periode van 12 maanden hieronder vallen de budget/ premium/ excellent/ Rivièra shutters, op uitsluitend de lak/verf van de Rivièra shutters geldt een garantie van 60mnd op lak/verf verkleuring. Afwijkingen in maat +/- 1.5% en kleur die niet te vermijden zijn tijdens de productie van een natuur product. Zijn in de shutterbranche gebruikelijke toleranties en worden daarmee als zodanig niet als gebreken beschouwd.
 4. tekortkomingen.herstel en (toevoegen) Montage:
  Montage van de shutters: Voor het deugdelijk plaatsen van shutters aan een railsysteem of aan een muur is het de volledige verantwoordelijkheid van de klant dat de plafond of muur constructie meer dan genoeg draagkracht heeft om de rails inclusief de shutters, of de scharnierlat inclusief de shutters te kunnen bevestigen. Shuttersdiscount.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de bouw constructie van het plafond of muur en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Door het voldoen van de aanbetaling geeft u aan akkoord te gaan met onze leverings/montage voorwaarden. Alle overige bepalingen staan vermeld in onze Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1 Overmacht

a. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van Salfischberger Interiors of afnemer ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval: oproer, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, bedrijfsbezetting, werkstaking, boycot, blokkade, natuurramp, (kern)explosie, ernstige brand, uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen, uitval van toevoer van energie, een overheidsmaatregel – eventueel ook een buitenlandse, zoals bijvoorbeeld een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod, tekortschieten door een leverancier of andere hulppersoon door overmacht in de zin van dit lid, een en ander ongeacht de voorzien baarheid ervan.

 1. Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is wanneer de overmacht situatie negentig of minder dan negentig aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de verplichtingen betreffende dat deel van de overeenkomst dat door de overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij blijvende overmacht, waarvan sprake is wanneer de overmacht situatie langer dan negentig aaneengesloten kalenderdagen duurt of direct duidelijk is dat zich die situatie zal voordoen, heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst, voor zover door overmacht getroffen, te ontbinden waardoor de wederzijdse verplichtingen betreffende het ontbonden deel komen te vervallen c.q. ongedaan dienen te worden gemaakt.

16.2 Uitsluiting aansprakelijkheid, vrijwaring

a. Salfischberger Interiors draagt geen aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde en om welke reden ook, tenzij aan haar zelf opzet of zeer ernstige nalatigheid kan worden verweten.
b. Afnemer vrijwaart Salfischberger Interiors voor schade die wordt geleden door een derde als gevolg van het gebruik van goederen die aan afnemer geleverd zijn.

16.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op overeenkomsten tussen Salfischberger Interiors en afnemer is Nederlands recht van toepassing.
b. Alleen de Rechtbank is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen in verband met een overeenkomst tussen Salfischberger Interiors en afnemer.
c. Indien er een geschil is of dreigt te ontstaan heeft Salfischberger Interiors het recht door één of meer onafhankelijke deskundigen bij de afnemer een expertise te laten verrichten.

16.4 Overige

De garantie op onze maatwerk shutters is niet overdraagbaar van de koper aan derde. In geval van verhuizing komt de garantie op de bij Salfischberger Interiors aangeschafte maatwerk shutters te vervallen.

Klant ervaringen

Bent u niet zeker of Shuttersdiscount de juiste keuze is? Lees hieronder dan alle Shuttersdiscout.nl ervaringen, reviews en beoordelingen. Meer beoordelingen vindt u op Facebook of Instagram.

Top service, goed advies vooraf en goede kwaliteit en montage! Zeer blij met mijn shutters!
 • Hélène van der Zandt
Bedankt Rogier, super blij met de Shutters.
 • Leon van Dijk
Onze badkamer is nu helemaal af met shutters van Shutters Discount! Top!
 • Peter van de Velde
Stuur een bericht